Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je

a) nákup a prodej internetového vzdělávacího online video kurzu VIP CLUB Z deníčku dentální hygienistky a s tím související online poradenství po dobu jednoho roku od zakoupení; členství ve skupině na sociální síti Facebook; online poradenství ohledně dentální hygieny (dále jen „Klub“);

b) pořádání workshopu (dále jen „Workshop“);

c) poskytování služeb dentální hygieny (dále jen „Dentální hygiena“);

d) odborná konzultace v trvání 20 minut přes videohovor.

(dále společně jen “Služby“),

kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.zdenickudentalnihygienistky.cz/ (dále jen „Webové stránky“) (dále jen „Smlouva“). Tyto Podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2 Prodávajícím je  Simona Straková Dis., fyzická osoba podnikající, se sídlem 5. Května 250, Lážně Kynžvart , 354 91, IČ: 88504018 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím je osoba, která uzavře s Prodávajícím Smlouvu (dále jen „Kupující“). Kupujícím může být podnikatel i spotřebitel.

2. Objednávka

2.1 Kupující objednává Služby vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.zdenickudentalnihygienistky.cz/ (dále jen „Objednávka“). Kupující je povinen Objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit, Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chybně uvedené údaje Kupujícího v Objednávce. Odeslání Objednávky je návrhem na uzavření Smlouvy, přijetí Objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Objednávce. Smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem odeslání potvrzení.

2.2 Pro případ, že by Objednávka obsahovala neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných osobních údajů Kupujícího nebo množství objednávaných Služeb, je Prodávající oprávněn ještě před potvrzením Objednávky kontaktovat Kupujícího ohledně ověření správnosti údajů nebo Objednávku nepřijmout, o čemž se zavazuje Kupujícího informovat e-mailem.

3. Kupní cena, platební podmínky, poskytnutí Služeb

3.1 Kupující je povinen za Služby uhradit Prodávajícímu kupní cenu nebo odměnu (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena je uvedena včetně všech daní a poplatků a bez DPH. Prodávající není plátcem DPH. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Kupní ceny nebo obdobné chybě v průběhu uzavírání Smlouvy, není Prodávající povinen Kupujícímu Služby dotčené takovou chybou poskytnout nebo dodat, a to ani v případě, že došlo k potvrzení Objednávky.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

3.3 Kupující může Kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

a) online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;

b) bankovním převodem.

3.4 Prodávající Kupujícímu poskytne Služby až po úplném zaplacení Kupní ceny.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Toto ustanovení Podmínek se vztahuje pouze na Kupující – spotřebitele, tedy Kupující, kteří uzavírají Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4.2 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že mu budou služby Dentální hygieny nebo Workshopu poskytnuty ještě v této lhůtě pro odstoupení, Kupující s takovýmto dřívějším poskytnutím služeb Dentální hygieny a Workshopu výslovně souhlasí a bere na vědomí, že nemá právo na odstoupení od Smlouvy v rozsahu, ve kterém mu byly služby Workshopu a Dentální hygieny poskytnuty. Klub je v souladu s občanským zákoníkem digitálním obsahem a Kupující souhlasí s tím, že mu bude poskytnut před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že v tomto případě pak nemá na odstoupení od Smlouvy nárok.

4. 3 Odstoupení od Smlouvy je možno provést v sídle Prodávajícího nebo elektronickou formou na e-mailu: info@zdenickudentalnihygienistky.cz s prohlášením Kupujícího, že od Smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající Kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od Smlouvy na bankovní účet, ze kterého byla přijata. Po odstoupení od Smlouvy si smluvní strany vrátí všechna vzájemně poskytnutá plnění.

5. Další práva a povinnosti spojená s Klubem, Workshopem a Dentální hygienou

Klub

5.1 Klub a v rámci něho poskytnuté video kurzy si kladou za cíl, aby online kurz opravdu pomohl všem, kteří se jej účastní. V případě, že informace poskytnuté v Klubu jsou pro Kupujícího již známé a Klub mu tak nepřinesl žádné nové poznatky, garantuje Prodávající vrácení Kupní ceny.

Workshop

5.2 Pokud chce Kupující účast na Workshopu zrušit, informuje o tom Prodávajícího na e-mailu info@zdenickudentalnihygienistky.cz s tím, že má nárok na vrácení Kupní ceny za následujících podmínek:

a) v případě zrušení účasti na Workshopu do 4 týdnů před konáním Workshopu mu Prodávající vrátí 100 % Kupní ceny;

b) v případě zrušení účasti na Workshopu do 2 týdnů před konáním Workshopu mu Prodávající vrátí 50 % Kupní ceny;

c) v případě zrušení účasti na Workshopu do 3 dnů před konáním Workshopu anebo neúčasti na Workshopu nemá Kupující nárok na vrácení ani části Kupní ceny.

Dentální hygiena

5.3 Kupující si ohledně poskytnutí služeb Dentální hygieny sjedná s Prodávajícím termín poskytnutí Dentální hygieny. Tento termín je Kupující oprávněn jednou změnit po dohodě s Prodávajícím. V případě dalšího měnění nebo rušení tohoto termínu nebo neúčasti na termínu Dentální hygieny, nemá Kupující nárok na náhradní termín Dentální hygieny a nemá nárok na vrácení poměrné části Kupní ceny.

6. Sankce a odpovědnost

6.1 Nezaplatí-li Kupující Prodávajícímu Kupní cenu řádně a včas dle vystavené faktury – daňového dokladu, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní ceny za každý den prodlení, maximálně však do výše Kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email Kupujícího uvedený v Objednávce. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na uhrazení úroku z prodlení.

6.2 Přístup k uživatelskému účtu zřízenému Kupujícímu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

6.3 Prodávající upozorňuje Kupujícího, že informace poskytované při poskytování Služeb jsou poskytnuté podle nejlepšího vědomí Prodávajícího, Prodávající nicméně není lékař a Kupující by si vždy měl konkrétní postup a metody ověřit se svým lékařem.

7. Reklamace

7.1 Kupující je oprávněn poskytnuté Služby reklamovat, přičemž reklamaci je povinen zaslat na adresu info@zdenickudentalnihygienistky.cz . Součástí reklamace by mělo být přiložení faktury / daňového dokladu a informace o tom, co a proč Kupující reklamuje.

7.2 Kupující může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo odstoupení od Smlouvy. Kupující si je vědom, že není oprávněn Služby reklamovat pouze z důvodu, že nesplnily jeho subjektivní očekávání.

7.3 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu e-mailem, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prohlášení Prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které Kupující zadává v Objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího a jsou použity k realizaci celého obchodu a poskytnutí Služeb, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.zdenickudentalnihygienistky.cz/ochrana-osobnich-udaju/

9. Autorská práva

9.1 Služby nebo poskytnuté materiály mohou být dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, autorským dílem, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, tedy Prodávajícího. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s tím, že za použití informací poskytnutých Prodávajícím a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí nenese Prodávající žádnou odpovědnost. V Klubu nebo na Workshopech jsou obsaženy informace o produktech nebo službách třetích osob, přičemž tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru Prodávajícího k této tématice.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu mezi nimi je příslušným soudem obecný soud Prodávajícího.

10.2 V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem se tento Kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí pouze na návrh Kupujícího a v případě, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s Prodávajícím. Návrh může Kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne  19.2. 2020 Informace o aktuálním znění Podmínek jsou sdělovány prostřednictvím Webových stránek, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Každá nová verze Podmínek je dostupná na Webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Podmínek.

V Praze dne 19.2. 2020